Laden...

Doneer!

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

banner-fixed.jpg

Mara

Beleidsplan 2018/2019

Dit beleidsplan zal het te volgen beleid van het huidige Mara Nederland bestuur weergeven. Op dit moment bestaat dit bestuur uit een voorzitter (Marleen van der Poel), een penningmeester (Michiel van Waasbergen) en een secretaris (Dominique de Mooij). Het beschreven plan is een richtlijn voor dit bestuur.

Algehele doel

Het Mara Nederland bestuur zal zich in het collegejaar van 2018/2019 richten op verschillende speerpunten. Er wordt gestreefd naar een duidelijker communicatiebeleid; het gat tussen het nationale bestuur en de stedelijke besturen wordt verkleind door verschillende aanpassingen. Daarnaast zal worden gestreefd naar een transparantere werkomgeving binnen Stichting Mara vooral tussen het Mara Nederland Bestuur en de stedelijke besturen, duidelijkere richtlijnen en meer uniformiteit. Verder willen wij graag de steden onderling aanmoedigen om meer evenementen te organiseren, waardoor Stichting Mara ook iets meer tot leven komt binnen de steden en de donateurs ook een beter beeld krijgen van waar wij precies voor staan.

Duidelijker communicatiebeleid

Alle bestuurders van Stichting Mara doen dit in hun vrije tijd naast het volgen van een drukke studie. Vergaderingen en afspraken interfereren vaak met het tijd doorbrengen in de collegebanken en het voorbereiden van de tentamens. Daarnaast zijn we ook nog eens allemaal actief in 7 verschillende steden, iets wat het ook af en toe moeilijk maakt om de stichting te besturen. Daarom is goeie communicatie van essentieel belang en dat is ook een van de speerpunten van dit bestuur. Op deze manier kunnen namelijk ook tips en tops van de projectreizen goed uitgewisseld worden, iets wat de kwaliteit en effectiviteit van de reizen alleen maar ten goede zal komen. Daarnaast kunnen ook ideeën worden uitgewisseld voor het organiseren van evenementen door het jaar heen om te proberen meer donateurs te werven. We willen niet naast elkaar, maar gezamelijk de doelen van Stichting Mara verwezenlijken.

Website

De website is geoptimaliseerd en in een nieuw jasje gestoken. Dit om het overzicht te verbeteren en constant up-to-date te blijven. Transparantie is van groot belang en wij willen de donateurs dan ook een zo goed mogelijk beeld geven van waar hun geld naartoe gaat en aan besteed wordt.

Evenementen

Per stad zullen er per jaar minstens twee evenementen worden georganiseerd. Op deze manier zal de zichtbaarheid en naamsbekendheid worden vergroot. Tevens kunnen door deze inkomsten nog meer projecten worden gesponsord

Eerste projectreis Mara Nederland bestuur

De eerste projectreis van het Mara Nederland Bestuur staat op de planning voor begin collegejaar 2019/2020. Naast de projectreizen van de stedelijke besturen zal er via een vaste verdeelsleutel nu ook een projectreis vanuit het Mara Nederland bestuur worden georganiseerd. Alle Mara steden maken gebruik van de Project Poule, dit is een document waar iedere stichting haar bezochte projecten in zet met contact gegevens. Het doel van de reis van het MARA Nederland bestuur is op de Project Poule aan te vullen door opzoek te gaan naar nieuwe betrouwbare en goede projecten en contacten in de Balkan.

Continuïteit Mara Amsterdam

Stichting Mara Amsterdam is de afgelopen jaren wat meer teruggelopen in haar donateurs. Mara Nederland is daarom intensiever aan de slag gegaan met Mara Amsterdam om te zoeken naar een oplossing. Het doel is om Mara Amsterdam – net als in alle andere steden – te koppelen aan één of meerdere verenigingen. Dit om de continuïteit van bestuursleden te waarborgen en gemakkelijker nieuwe donateurs te werven.

Beleidsplan 2017/2018

Dit beleidsplan zal het te volgen beleid van het huidige Mara Nederland bestuur weergeven. Op dit moment bestaat dit bestuur uit een voorzitter (Babette van Burg), een penningmeester (Stijn van Maurik) en een secretaris (Caroline Wesselman). Het beschreven plan is een richtlijn voor dit bestuur.

Algehele doel

Het Mara Nederland bestuur zal zich in het collegejaar van 2017/2018 richten op verschillende speerpunten. Er wordt gestreefd naar een duidelijker communicatiebeleid; het gat tussen het nationale bestuur en de stedelijke besturen wordt verkleind door verschillende aanpassingen. Ook zal er worden gezocht naar meer duurzaamheid binnen de projectreizen van Mara. Daarnaast zal worden gestreefd naar een transparantere werkomgeving binnen Stichting Mara vooral tussen het Mara Nederland Bestuur en de stedelijke besturen, duidelijkere richtlijnen en meer uniformiteit. Ook zal het Mara Nederland bestuur streven naar meer betrokkenheid vanuit het Mara Nederland bestuur binnen de activiteiten en de organisatie van de stedelijke besturen.

Duidelijker communicatiebeleid

De lijntjes zullen korter worden tussen de verschillende steden (ook onderling) en het Mara Nederland Bestuur. Zo zal er een digitaal platform komen om ook de communicatie onderling tussen de steden soepeler te laten verlopen. Dit zal het delen van bijvoorbeeld informatie over de projectreizen gemakkelijker maken en daardoor bevorderen. We willen niet naast elkaar, maar gezamenlijk de doelen van Stichting Mara verwezenlijken.

Meer duurzaamheid

Langlopende projecten zullen worden afgewisseld met projectreizen op korte termijn, dit zal de continuïteit van de activiteiten van Stichting Mara waarborgen. Er wordt gezocht naar duurzaamheid binnen de projectreizen door bijvoorbeeld jaarlijks terug te keren of meer complexe, startende projecten te steunen.

Transparantere werkomgeving

Er zullen duidelijkere richtlijnen en formats voor de steden worden gecreëerd om zo meer controle te kunnen uitoefenen. Er zal om deze richtlijnen en grenzen te verwezenlijken met een sanctiebeleid worden gewerkt. Zo zal er bijvoorbeeld meer toegezien worden op de financiële verslagen van de projectreizen.

Meer betrokkenheid

Het Mara Nederland bestuur zal meer inzicht krijgen in alle activiteiten van de verschillende steden, om deze vervolgens te bezoeken. Dit zal de relatie tussen het bestuur en de steden bevorderlijke en meer inzicht geven in de organisatie van de verschillende steden.

Social media

Naast het updaten van de website, hebben alle stedelijke besturen zowel ‘Instagram’ als ‘Facebook’ waarop zij te volgen zijn. Ook hebben de meeste stedelijke besturen een ‘Snapchat’ account waarop zij te volgen zijn tijdens hun activiteiten op projectreizen. Zo is het doel om de donateurs meer te betrekken bij de activiteiten van de stedelijke besturen.

Eerste projectreis Mara Nederland bestuur

Naast de projectreizen van de stedelijke besturen zal er via een vaste verdeelsleutel nu ook een projectreis vanuit het Mara Nederland bestuur worden georganiseerd. Dit zal plaatsvinden in het collegejaar 2017/2018.

Uitbreiding Mara Amsterdam

Mara Amsterdam loopt iets terug in haar donateurs en zal dus worden ondersteund door het Mara Nederland bestuur om deze terugloop tegen te gaan.

Beleidsplan 2015/2016

Beleidsplan Stichting Mara Nederland 2015/2016

Dit beleidsplan zal het te volgen beleid van het huidige Mara Nederland bestuur weergeven. Op dit moment bestaat dit bestuur uit een voorzitter, (Gijs Houben), een penningmeester (Roos van Aken) en een secretaris (Marie van der Gaag/Maxime van der Donk). Het beschreven plan is een richtlijn voor dit bestuur.

Algehele doel

Het belangrijkste beginsel van dit Stichting Mara bestuur zal zijn het verbeteren van de communicatie tussen Mara Nederland en de Mara steden. Naar onze mening moeten de Mara bestuursleden een beter beeld krijgen van onze verantwoordelijkheden en de inhoud van het Mara Nederland bestuur. Om dit beeld te kunnen verbeteren worden een aantal zaken toegevoegd aan de activiteiten van het Mara Nederland bestuur:

·         Maandmail; Een nieuw element van het nieuwe bestuur zal een maandelijkse mail zijn met belangrijke veranderingen, nieuwtjes, projectreizen en andere zaken die van belang zijn. Deze mail zal worden verstuurd naar alle bestuursleden binnen Stichting Mara.

·         Direct contact; Een tweede element is het actiever communiceren met de bestuursleden van de Mara steden. Het Mara Nederland bestuur wil iedere stad individueel bezoeken en gesprekken aangaan met de voorzitter en penningmeester van de betreffende stad. Door deze gesprekken willen wij een beeld krijgen van de intensiviteit van ieder bestuur en wat de juiste communicatiemiddelen zijn per stad. Op deze manier proberen we ook een persoonlijker beeld van Mara Nederland bij de steden te creëren zodat er makkelijker en beter gecommuniceerd kan worden maar ook dat de drempel tussen Mara Nederland en iedere stad minder hoog zal zijn.

·         Algeheel projectenbestand; Het derde element is het aanmaken van een projectenbestand die voor iedereen toegankelijk zal zijn. In dit bestand kunnen de Mara steden na een projectreis de bezochten projecten verwerken zodat deze, indien nodig, gebruikt kunnen worden door andere Mara steden.

Secretaris

Marie zal haar functie op korte termijn neer leggen. Het nieuwe bestuurslid secretaris zal Maxime van der Donk uit Leiden zijn. Binnenkort zal de overdracht plaatsvinden.

Raad van Advies

Het vorige bestuur opperde om een Raad van Advies op te richten. Deze is er nu, en zal in de toekomst zorgen voor raad en controle over Stichting Mara Nederland. De controle is er voorheen vrijwel nooit geweest.

Website

De website zal ook een van de hoofddoelen vormen van de Mara Nederland bestuur. De lang beloofde website zal er dit bestuursjaar zeker komen. Het eerste richtpunt zal zijn het einde van zomer van 2015.

Booking 4 Charity

De banden met de organisatie zullen weer aan gehaald worden. De bedoeling is dat deze organisatie ons vanaf heden langzamerhand geld gaat opbrengen.

Financiën

Er zal een fiscussendag georganiseerd worden met daarbij de presentatie van een algemene handleiding voor penningmeesters van Stichting Mara. Hierin zullen richtlijnen staan waaraan de penningmeesters zich moeten houden en zal het als handleiding dienen voor een nieuwe fiscus binnen het bestuur van een Mara stad.

Iedere stad zal per wissel van penningmeester dit aan moeten geven aan het landelijk bestuur waarna er gelijk een nieuwe pas wordt aangevraagd voor deze penningmeester. Daarbij zullen de huidige passen worden vervangen door passen met de namen van de huidige penningmeesters.

De verdeelsleutel voor algemene betalingen is aangepast op verdeling van omzet en niet op verdeling van aantal transporten. Daarbij wordt de ABN AMRO nota betaald door de steden, door het precieze bedrag van de nota door de steden te laten betalen en niet door de verdeelsleutel.

Er zal nog scherper toezicht worden gehouden op het storneringsbeleid en de steden zullen er nog bewuster mee om moeten gaan omdat dit professionaliteit in de weg staat en het de steden geld kost in plaats van oplevert.

De spaarrekeningen en overige lopende rekeningen worden beoordeeld en wanneer niet efficiënt worden deze rekeningen opgeheven of/en er worden nieuwe rekeningen geopend. De jaarverslagen van het jaar 2014 zullen moeten worden ingeleverd bij de penningmeester van het landelijk bestuur voor 01-07-15.